Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Školní poradenství | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Školní poradenství

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, jsme získali  prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního psychologa. Zároveň v pedagogickém sboru máme dva speciální pedagogy. Jejich činnost nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však na naší škole pomáhají dětem např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení školních i osobních problémů. 

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními iniciují aktivity, které posilující vztahy mezi všemi těmito subjekty a zkvalitňují péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Tým poradenských pracovníků na naší škole tvoří školní psycholog, speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik prevence:


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: 

Nabízí žákům a rodičům individuální konzultace o různých oblastech jejich života. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.


 • Kristina Janečková

        TEL.:     224 317 981 

        E-MAIL: janeckova(@)zsmladi.cz

        KONZULTAČNÍ HODINY:   

  Školní psycholog nabízí žákům a jejich rodičům individuální konzultace v různých oblastech života. Rodičům nabízí také poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

  Žákům nabízí individuální či skupinovou formu setkávání. V rámci individuálních konzultací lze společně prodiskutovat problematická témata v různých oblastech života a hledat alternativní způsoby řešení jednotlivých situací, ať se tyto situace týkají rodiny, kamarádských vztahů či učení. Ve skupinových aktivitách se lze zaměřit na podporu vlastního osobnostního rozvoje. Na škole funguje skupinka pro rozvoj intelektového nadání, zároveň skupinka pro rozvoj koncentrace pozornosti a nácvik sociálních a emočních dovedností.

  Dále školní psycholog funguje jako podpůrný prvek při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pomáhá s vylepšením klimatu třídy a dále spolupracuje na pozitivních vztazích v rámci třídních kolektivů. Spolu s výchovným poradcem nabízí školní psycholog také pomoc v rámci kariérového poradenství pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče.


 • SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

          Zaměřuje se na rozpoznání specifických poruch učení a chování a spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti při doporučení poskytování pomoci žákům

          se speciálními vzdělávacími potřebami.

          Mgr. Zuzana Zemanová (pro mladší žáky 1. stupně od 1. do 3. tříd)

          TEL.: 235 515 464

          E-MAIL: zemanova(@)zsmladi.cz

          KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

         Mgr. Markéta Líznerová (pro starší žáky 1. stupně od 4. do 5. tříd a 2. stupeň)

          TEL.: 235 515 464

          E-MAIL: liznerova(@)zsmladi.cz

          KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

 • VÝCHOVNÝ PORADCE: 

        Výchovný poradce poskytuje podporu v kariérovém poradenství a pomoc v řešení kázeňských problémů žáků školy. 

        Mgr. Alena Merhautová

        TEL.:     235 515 464, 775 999 532

        E-MAIL:  merhautova(@)zsmladi.cz

        KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky 

        

         Informační schůzka  k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče žáků 9. ročníku vždy v lednu

         Beseda s rodiči 5., 7. ročníku o možnosti přechodu na víceletá gymnázia vždy v listopadu


 • METODIK PREVENCE: 

  Metodik prevence poskytuje podporu v prevenci rizikového chování a řešení problémů s ním spojených, dále pomoc při řešení kázeňských problémů žáků školy.

  Mgr. Kateřina Wollnerová

  TEL.:     235 515 464

  E-MAIL:  wollnerova(@)zsmladi.cz

  KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

  Metodik prevence může pomoci s řešením nastalých problémů v oblasti rizikového chování, které přerůstají rámec rodiny a zasahují do školního prostředí.

  Preventivní program školy_2023-2024.pdf


Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 20.05.2024 - 24.05.2024 Škola v přírodě pro žáky 5. ročníku
 • 28.05.2024 - 28.05.2024 Fotografování třídních kolektivů
 • 31.05.2024 - 31.05.2024 Děti dětem - Jarní den
 • 02.06.2024 - 09.06.2024 Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie
 • 03.06.2024 - 14.06.2024 Sběr starého papíru na školním dvoře
 • 11.06.2024 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
 • 28.06.2024 Konec vyučování s vydáním vysvědčení za šk. rok 2023/2024
 • 08.06.2025 - 13.06.2025 22. škola v přírodě s angličtinou pro žáky 4. ročníku
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.