Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Pedagogický sbor | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2023/2024

Pedagogických pracovníků je 54, včetně ředitele a jeho tří zástupců, školního psychologa, 9 vychovatelek školní družiny a 7 asistentek pedagoga. Průměrný věk pedagogického sboru je 43 let. Kvalifikovanost a aprobovanost dosahuje 90%. Na škole pracují mnozí zkušení pedagogové. V posledních letech přibyli do pedagogického sboru i mladí absolventi Pedagogické fakulty a Fakulty TV a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci metodických orgánů školy se i učitelé navzájem navštěvují v hodinách, provádějí rozbory hodin a předávají si navzájem své zkušenosti. Každý vyučovací předmět má určeného garanta, který se stará o zajišťování školních pomůcek a jejich obnovu a na druhém stupni má také na starosti výdej učebnic. 

Aktuální seznam pedagogických pracovníků

Historický seznam pedagogů

Pod odkazy níže si můžete prohlédnout seznam pedagogů a ředitelů či řídících učitelů, kteří na této škole působili od jejího založení v roce 1908. Seznam je průběžně doplňován u příležitosti výročí založení školy.

Pedagogové 1908-2018

Řídící učitelé a ředitelé 1908-2018

Metodické orgány na škole:

METODICKÁ SDRUŽENÍ na 1. stupni:

Metodické sdružení 1. -3. ročníků

Metodické sdružení 4. -5. ročníků

Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – I. stupeň)
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE na 2. stupni:

Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – II. stupeň, Fj, Nj)
Matematika a její aplikace - Matematika
Informační a komunikační technologie - Informatika
Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství
Umění a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova
Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Člověk a svět práce - Pracovní činnosti


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ:

Mezi učiteli je velký zájem dále se vzdělávat v rámci dalšího nebo celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastňují se školení, ukázkových hodin a seminářů, absolvují specializační studium a studují při zaměstnání. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali počítačový kurz úrovně Z a většina také kurzy projektů P P-I v rámci SIPV informační gramotnost. Učitelé jazyků se účastní konferencí Asociace učitelů angličtiny v rámci České republiky (AUA ČR) i konferencí organizací učitelů angličtiny v zahraničí (IATEFL, TESOL), publikují práce v českých a zahraničních odborných časopisech. Učitelé angličtiny absolvují metodické a jazykové kurzy pro učitele ve Velké Británii a Irsku v rámci programu Národní agentury SOCRATES a jejího podprogramu COMENIUS a využívají k dalšímu vzdělávání i jiné možnosti.

SPOLUPRÁCE S RODILÝMI MLUVČÍMI:
Škola několik let využívala externí spolupráce s manželi Gregory, rodilými Američany, kteří spolupracovali s vyučujícími angličtiny ve vyšších třídách s rozšířenou výukou jazyků při práci na konverzačních tématech a také se zapojovali do akcí Anglického klubu. Paní Lori Gregory se jako rodilá mluvčí též účastnila školy v přírodě s angličtinou pro 4. ročník. V minulých letech škola spolupracovala s PhD. Bridget Fitzgerald Gersten z Velvyslanectví USA, která dnes působí v diplomatických službách USA. Škola využívá různých možností k zapojení rodilých mluvčích. Pravidelná je naše spolupráce s Katedrou francouzského jazyka Pedagogické fakulty UK - každoročně u nás přivítáme návštěvy učitelů - stážistů z Francie. Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena užší spolupráce s Britskou radou v ČR, která je dále rozvíjena. Škola spolupracovala s Jazykovou školou Wattsenglish Ltd. a Jazykovou školou FAN. Rodilí mluvčí učí nově v kurzech Jazykové školy LEAPcz, která nahradila Jazykovou školu UpWord English, která kurzy v naší škole nabízela od školního roku 2017/2018. Škola využívá i dalších možností, jak žákům zprostředkovat jazykový kontakt s rodilými mluvčími. Ve školním roce 2023/2024 bude ve škole také působit Neil Mitchell, rodilý mluvčí.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ:
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která má na starost výchovné a kariérové poradenství  -  volba povolání a dalšího středoškolského studia žáků.
Kontakt: Mgr. Alena Merhautová, zástupkyně ředitele, email: merhautova[zavináč]zsmladi.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
Od 1. 2. 2019 na škole působí školní psycholog.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Specifické vývojové poruchy učení a chování a integrované žáky mají na starost speciální pedagožky : Mgr. Zuzana Zemanová a Mgr. Markéta Líznerová, na 2. stupni ve spolupráci s výchovnou poradkyní.

METODIK PREVENCE:

Věnuje se rizikovému chování a patologickým jevům, kterým se snažíme předcházet. Zodpovídá za preventivní program školy. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a příp. školní psycholožkou organizuje jednání s rodiči a výchovné komise.
Mgr. Kateřina Wollnerová, wollnerova[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Od školního roku 2007/2008 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Co se v Mládí naučíš" - rozšířená výuka jazyků, který je aktualizován. Jeho 6. verze je v platnosti od 1. září 2023.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY:

Environmentální výchova je součástí školního vzdělávacího programu a je doplňována i vzdělávacími programy. Environmentální výchově je věnována pozornost např. i při výjezdech na školy v přírodě.
PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy, vodicka[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR TESTOVÁNÍ: 

Testování znalostí nebo ankety se staly součástí vzdělávání. Testování je zadáváno Českou školní inspekcí, MŠMT nebo jinými státními orgány.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

TECHNIK A METODIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:
Mgr. Tomáš Veverka, veverka[zavináč]zsmladi.cz

GARANT DOPRAVNÍ VÝCHOVY:
Mgr. Eva Jiskrová, jiskrova[zavináč]zsmladi.cz

GARANT PROJEKTU ZDRAVÉ ZUBY:
Mgr. Alena Janíčková, janickova[zavináč]zsmladi.cz

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 26.08.2024 - 30.08.2024 Možnost dodatečného vyzvednutí vysvědčení
  • 02.09.2024 Zahájení školního roku 2024/2025
  • 04.09.2024 - 04.09.2025 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
  • 05.09.2024 - 05.09.2024 Třídní schůzky s rodiči žáků 6. tříd k Adaptačnímu kurzu od 17:30 hod.
  • 09.09.2024 - 13.09.2024 Adaptační kurz 6. tříd
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Burza volnočasových aktivit v hale školy od 17:00 hod.
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Třídní schůzky s rodiči od 17:30 hod. (bez 6. tříd)
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.