Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Pedagogický sbor | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Pedagogický sbor

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022

Pedagogických pracovníků je 54, včetně ředitele a jeho dvou zástupců, školního psychologa, 9 vychovatelek školní družiny a 4 asistentek pedagoga. Průměrný věk pedagogického sboru je 44 let. Kvalifikovanost a aprobovanost dosahuje 90%. Na škole pracují mnozí zkušení pedagogové. V posledních letech přibyli do pedagogického sboru i mladí absolventi pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. V rámci metodických orgánů školy se i učitelé navzájem navštěvují v hodinách, provádějí rozbory hodin a předávají si navzájem své zkušenosti. Každý vyučovací předmět má určeného garanta, který se stará o zajišťování školních pomůcek a jejich obnovu a na druhém stupni má také na starosti výdej učebnic. 

Aktuální seznam

Historický seznam pedagogů

Pod odkazy níže si můžete prohlédnout seznam pedagogů a ředitelů či řídících učitelů, kteří na této škole působili od jejího založení v roce 1908. Seznam je průběžně doplňován u příležitosti výročí založení školy.

Pedagogové 1908-2018

Řídící učitelé a ředitelé 1908-2018

Metodické orgány na škole:

METODICKÁ SDRUŽENÍ na 1. stupni:

Metodické sdružení 1. -3. ročníků

Metodické sdružení 4. -5. ročníků

Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – I. stupeň)
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE na 2. stupni:

Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – II. stupeň, Fj, Nj)
Matematika a její aplikace - Matematika
Informační a komunikační technologie - Informatika
Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství
Umění a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova
Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Člověk a svět práce - Pracovní činnosti


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ:

Mezi učiteli je velký zájem dále se vzdělávat v rámci dalšího nebo celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastňují se školení, ukázkových hodin a seminářů, absolvují specializační studium a studují při zaměstnání. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali počítačový kurz úrovně Z a většina také kurzy projektů P P-I v rámci SIPV informační gramotnost. Učitelé jazyků se účastní konferencí Asociace učitelů angličtiny v rámci České republiky (AUA ČR) i konferencí organizací učitelů angličtiny v zahraničí (IATEFL, TESOL), publikují práce v českých a zahraničních odborných časopisech. Učitelé angličtiny absolvují metodické a jazykové kurzy pro učitele ve Velké Británii a Irsku v rámci programu Národní agentury SOCRATES a jejího podprogramu COMENIUS a využívají k dalšímu vzdělávání i jiné možnosti.

SPOLUPRÁCE S RODILÝMI MLUVČÍMI:
Škola několik let využívala externí spolupráce s manželi Gregory, rodilými Američany, kteří spolupracovali s vyučujícími angličtiny ve vyšších třídách s rozšířenou výukou jazyků při práci na konverzačních tématech a také se zapojovali do akcí Anglického klubu. Paní Lori Gregory se jako rodilá mluvčí též účastnila školy v přírodě s angličtinou pro 4. ročník. V minulých letech škola spolupracovala s PhD. Bridget Fitzgerald Gersten z Velvyslanectví USA, která dnes působí v diplomatických službách USA. Škola využívá různých možností k zapojení rodilých mluvčích. Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena užší spolupráce s Britskou radou v ČR, která je dále rozvíjena. Jazyková škola Wattsenglish Ltd. a Jazyková škola FAN provozují oddělení anglické družiny s rodilými mluvčími. Rodilí mluvčí učí také v kurzech Jazykové školy UpWord English, která kurzy v naší škole nabízí od školního roku 2017/2018. Škola využívá i dalších možností, jak žákům zprostředkovat jazykový kontakt s rodilými mluvčími.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ:
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která má na starost výchovné poradenství zaměřené na volbu povolání a další studium žáků.
Kontakt: Mgr. Alena Merhautová, zástupkyně ředitele, email: merhautova[zavináč]zsmladi.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
Od 1. 2. 2019 na škole působí školní psycholog: Mgr. Radka Černá, cerna[zavináč]zsmladi.cz

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Specifické vývojové poruchy učení a chování a integrované žáky mají na starost speciální pedagogové pro: Mgr. Zuzana Zemanová a Mgr. Markéta Líznerová, na 2. stupni ve spolupráci s výchovnou poradkyní.

METODIK PREVENCE:

Věnuje se patologickým jevům, kterým se snažíme předcházet a zodpovídá za preventivní program pro žáky. Při výskytu patologických jevů, problémy řeši se zainteresovanými stranami.
Mgr. Kateřina Wollnerová, wollnerova[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Od školního roku 2007/2008 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Co se v Mládí naučíš" - rozšířená výuka jazyků, který je aktualizován.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY:

Environmentální výchova je součástí školního vzdělávacího programu a je doplňován i vzdělávacími programy. Environmentální výchově je věnována pozornost např. i při výjezdech do školy v přírodě.
PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy, vodicka[zavináč]zsmladi.cz

KOORDINÁTOR TESTOVÁNÍ: 

Testování znalostí nebo ankety se staly součástí vzdělávání. Testování je zadáváno Českou školní inspekcí, MŠMT nebo jinými státními orgány.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

TECHNIK A METODIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:
Mgr. Tomáš Veverka, veverka[zavináč]zsmladi.cz

GARANT DOPRAVNÍ VÝCHOVY:
Mgr. Eva Jiskrová, jiskrova[zavináč]zsmladi.cz

GARANT PROJEKTU ZDRAVÉ ZUBY:
Mgr. Alena Janíčková, janickova[zavináč]zsmladi.cz

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 22.08.2022 - 31.08.2022 Vysvědčení k vyzvednutí
  • 01.09.2022 Zahájení školního roku 2022/2023
  • 06.09.2022 Třídní schůzky - úvodní
  • 12.09.2022 - 16.09.2022 Adaptační kurz 6. ročníku
  • 15.05.2023 - 19.05.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 5.tříd
  • 29.05.2023 - 02.06.2023 Škola v přírodě s plaveckým výcvikem 3.tříd
  • 11.06.2023 - 16.06.2023 21. škola v přírodě s angličtinou 4. tříd
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.