Dobrovolný pobyt žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 - aktualizováno 28.5.

07.05.2020Vážení rodiče, od 25. května je umožněn dobrovolný pobyt žáků 1. stupně ve škole. V tomto článku se seznamte s podmínkami, možnostmi a povinnostmi, které jsou nutné pro zajištění bezpečného pobytu žáků ve škole v období od 25. 5. do 30. 6. 2020.
DISTANČNÍ VÝUKA na 1. stupni
Informace k organizaci byly rozeslány mailem zákonným zástupcům přihlášených žáků.Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy v období od 25. května do konce školního roku 2019/2020 u žáků 1. stupně
 
První den nebo v den nástupu přinese žák čestné prohlášení, které je nutné podepsat před vstupem do školy: (prohlášení je ke stažení, originál přinese žák třídní učitelce)
-          písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). (zde ke stažení)
-          seznámení s pravidly pro ochranu zdraví (podepsané přinese žák při nástupu do školy) (zde ke stažení)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení a seznámení s pravidly pro ochranu zdraví žák přinese v den nástupu do školy, tedy před začátkem programu. Opakované prohlášení není třeba.
 
Jaký žák patří do rizikové skupiny?
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 4. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 5. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 6. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Doporučujeme zákonným zástupcům, aby zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Vstup do budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci (bez doprovodu) vchází do budovy určeným vchodem a pokračují do učebny.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 
V budově školy
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat skupiny žáků. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.3
 • Toalety budou kromě tekoucí pitné vody a mýdla v dávkovači, vybaveny nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně.
Ve třídě
Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků bude stanoveno předem a je neměnné. Skupiny nemusí být tvořeny žáky jedné třídy.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v učebně.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci žáka budou neprodleně kontaktováni s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
Stravování
Pro přihlášené žáky bude školní jídelna vydávat obědy při dodržení přísných hygienických a organizačních pravidel. Je třeba počítat s tím, že tyto podmínky výrazně ovlivňují možnosti školního stravovaní. V ideálním případě bude vydáváno jenom jedno jídlo. Vzhledem k dostatečnému počtu přihlášených strávníků školní jídelna bude v provozu. INFORMACE
Provozní doba
Pobyt žáků ve škole bude zajišťován v pracovní dny nejdříve od 7:40 a nejdéle do 16:00 hodin.
Žáci přichází do školy v době od 7:30 do 8:00 hodin.Žáci, kteří mají učebnu ve staré budově používají hlavní vchod. Ostatní žáci používají zadní vchod ze školního dvora. Na pozemek školy vstupují vraty z chodníku - vrata směrem na náměstí Na Lužinách.
Dopolední pobyt žáků ve škole bude končit v rozmezí 11:20 až 12:25 hod.
Odpolední pobyt pro žáky 1. - 3. tříd bude zajišťován nejdéle do 16:00 hodin. O čase odchodu ze školy budou zákonní zástupci informovat určeného pedagoga, který povede skupinu žáků, do které bude jeho dítě zařazeno. Upozorňujeme, že se nemusí jednat o třídní učitelku.
Skupiny žáků 1. stupně
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy bude zajištěna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka lze zařadit do školní skupiny dodatečně do počtu 15. Skupiny nemusí být tvořeny žáky jedné třídy. 
  • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přednostním přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:
 1. Žáci do 10 let.
 2. Žáci, kteří mají ztížené podmínky pro distanční výuku (posoudí pedagogický pracovník, který distanční výuku vede).
 3. Žáci, kteří jsou dětmi zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, případně zaměstnanci dalších zaměstnavatelů, jejichž činnost je nezbytná s ohledem na zajištění chodu státu a poskytování veřejných služeb.
          Tam, kde počet zájemců přesáhl počet 15, jsme byli nuceni některé žáky zařadit
          do jiné, méně početné skupiny.
Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně
Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Zároveň bude zachováno distanční zadávání učiva.
Dopoledne budou žáci postupovat podle učiva, které bude zadáno distančně. Odpoledne bude věnováno zájmové činnosti, jak bývá běžné ve školní družině.
Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou podle situace vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
Ranní družina není poskytována.
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
Hodnocení: Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude možná. Budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Zájmové kroužky: Vzhledem k tomu, že podle pokynů MŠMT musíme vytvořit maximálně 15ti členné skupiny žáků, které jsou neměnné, a které se nesmí slučovat ani odpoledne, není možné jakékoli kroužky pořádat.