Informace k zápisu k základnímu vzdělávání od 1. třídy

01.04.2020

V článku najdete všechny důležité informace o zápisu včetně odhadovaného termínu vyrozumění o rozhodnutí, kterých dětí se zápis týká, druhy zápisu, informace pro rodiče, kteří zvažují podat žádost o odklad povinné školní docházky.
Letošní zápis proběhne bez přítomnosti dětí - online.
Pod tímto bannerem bude od 6. dubna aktivní online zápis do 1. tříd

 
Další informace včetně NÁVODU najdete dále v článku.

Termín zápisu:
Zápis probíhá v měsíci dubnu. Možnost zápisu online v období od 6. do 20. dubna.
 
Druhy zápisu a požadovaná doporučení u předčasného zápisu:
Normální - běžný zápis je určen pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. srpna 2020, tedy děti narozené do 31. srpna 2014.

Zápis po odkladu se týká dětí, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

O předčasný zápis
jde u dítěte, které dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2020 nebo po 1. 1. 2021. U dětí, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020, doloží rodiče doporučení z poradenského zařízení. U dětí, které dosáhnou věku 6 let až po 1. lednu 2021, doloží zákonný zástupce doporučení z poradenského zařízení a také doporučení dětského lékaře. Vzhledem k uzavření pedagogicko psychologických poraden bude správní řízení s těmito uchazeči přerušeno do doby, kdy bude možno dodat příslušná doporučení.

NÁVOD: Po zaregistrování dítěte do aplikace Online zápisy obdrží zákonný zástupce mail s registračním číslem a odkazem na žádost - přihlášku k zápisu. Po jejím vyplnění je třeba přihlášku vytisknout, opatřit podpisem a doručit do školy jedním z níže uvedených způsobů. K žádosti nezapomeňte přiložit kopii rodného listu (cizí státní příslušníci obdobu rodného listu) a další případné přílohy.
 
Jak přihlášku se všemi přílohami doručit do školy:
Žádost vytiskněte, podepište a spolu se všemi přílohami doručte do školy jedním z těchto způsobů:
A. osobní datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy ndupejn
B. emailem s elektronickým podpisem na adresu zapis@zsmladi.cz
C. osobně do zápisové schránky ve škole (nejedná se o poštovní schránku) ve všední dny v časech od 8:00 do 10:00 hodin nebo od 15:00 do 17:00 hodin v zalepené obálce označené nápisem ZÁPIS.
 
Vzhledem k současné situaci, kdy není často pošta doručována, nedoporučujeme zasílat obálku poštou.

Vyzýváme rodiče k vzájemné ohleduplnosti, dodržování hygienických opatření a dodržování odstupu při setkání s jinými lidmi.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k povinné školní docházce bude zveřejněno na webu školy. Půjde o seznam registračních čísel. Toto číslo bude dítěti přiděleno při zápisu.  Předpokládaný termín zveřejnění: do 14 dnů po ukončení zápisu. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou na doručenku. Kladná rozhodnutí o přijetí poštou zasílána nejsou, ale lze o jeho vydání požádat ředitele školy.

Kritéria přijetí

Program pro přijaté předškoláky:
Pro přijaté děti plánujeme, pokud to situace dovolí, červnové setkání na kterém si vyzkouší, jak to ve škole bude vypadat - HRAJEME SI NA ŠKOLU. Vyzkouší výuku českého jazyka, matematiky, angličtiny, hudební a výtvarné výchovy.
                                            středa 3. června 15:30 - 16:30 hod.
Na tomto setkání 3. června budou moci rodiče uvést jednoho kamaráda či kamarádku svého dítěte, se kterým by bylo rádo v jedné třídě.


Červnová schůzka s rodiči předškoláků:
V pondělí 15. června od 16:30 hodin se budou konat schůzky rodičů s učitelkami jednotlivých tříd. Rozdělení do tříd bude v tento den zveřejněno opět podle registračních čísel v recepci školy. Rozdělení dětí do tříd věnujeme pozornost. Při rozdělování žáků do tříd také přihlížíme k přání být ve třídě s kamarádem či kamarádkou, ale nelze zaručit, že toto přání půjde vždy splnit. 

Odklad povinné školní docházky:
Zákonní zástupci, kteří zvažují žádost o odklad povinné školní docházky, zvolí v příslušném poli na přihlášce možnost ano. K přihlášce přiloží doporučení pedagogicko psychologické poradny a dětského lékaře. Pokud nebude možné přílohy přidat, bude s uchazečem přerušeno správní řízení až do doby dodání potřebných dokumentů.

Případné dotazy pište na zapis@zsmladi.cz. Eventuálně lze zavolat také zástupci ředitele pro 1.stupeň na tel. číslo: +420 775 999 531.
 
Průběh zápisu na školách Prahy 13 je popsán také zde.

K přečtení také doporučujeme články: 

Školní zralost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku