O pedagogickém sboru

03.02.2020

Pedagogických pracovníků je 54, včetně ředitele a jeho dvou zástupců, školního psychologa, speciálního pedagoga, 9 vychovatelek školní družiny a 4 asistentek pedagoga. Průměrný věk pedagogického sboru je 44 let. Kvalifikovanost a aprobovanost dosahuje 90%. Na škole pracují mnozí zkušení pedagogové. V posledních letech přibyli do pedagogického sboru i mladí absolventi pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. V rámci metodických orgánů školy se i učitelé navzájem navštěvují v hodinách, provádějí rozbory hodin a předávají si navzájem své zkušenosti. Každý vyučovací předmět má určeného garanta, který se stará o zajišťování školních pomůcek a jejich obnovu a na druhém stupni má také na starosti výdej učebnic.


Metodické orgány na škole:

METODICKÁ SDRUŽENÍ na 1. stupni:

Metodické sdružení 1. -3. ročníků

Metodické sdružení 4. -5. ročníků

Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – I. stupeň)

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE na 2. stupni:

Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyky (Aj – II. stupeň, Fj, Nj)
Matematika a její aplikace - Matematika
Informační a komunikační technologie - Informatika
Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství
Umění a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova
Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Člověk a svět práce - Pracovní činnosti

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ:

Mezi učiteli je velký zájem dále se vzdělávat v rámci dalšího nebo celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastňují se školení, ukázkových hodin a seminářů, absolvují specializační studium a studují při zaměstnání. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali počítačový kurz úrovně Z a většina také kurzy projektů P P-I v rámci SIPV informační gramotnost. Učitelé jazyků se účastní konferencí Asociace učitelů angličtiny v rámci České republiky (AUA ČR) i konferencí organizací učitelů angličtiny v zahraničí (IATEFL, TESOL), publikují práce v českých a zahraničních odborných časopisech. Učitelé angličtiny absolvují metodické a jazykové kurzy pro učitele ve Velké Británii a Irsku v rámci programu Národní agentury SOCRATES a jejího podprogramu COMENIUS a využívají k dalšímu vzdělávání i jiné možnosti.

 

SPOLUPRÁCE S RODILÝMI MLUVČÍMI:
Škola několik let využívala externí spolupráce s manželi Gregory, rodilými Američany, kteří spolupracovali s vyučujícími angličtiny ve vyšších třídách s rozšířenou výukou jazyků při práci na konverzačních tématech a také se zapojovali do akcí Anglického klubu. Paní Lori Gregory se jako rodilá mluvčí též účastnila školy v přírodě s angličtinou pro 4. ročník. V minulých letech škola spolupracovala s PhD. Bridget Fitzgerald Gersten z Velvyslanectví USA, která dnes působí v diplomatických službách USA. Škola využívá různých možností k zapojení rodilých mluvčích. Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena užší spolupráce s Britskou radou v ČR, která je dále rozvíjena. Jazyková škola Wattsenglish Ltd. a Jazyková škola FAN provozují oddělení anglické družiny s rodilými mluvčími. Rodilí mluvčí učí také v kurzech Jazykové školy UpWord English, která kurzy v naší škole nabízí od školního roku 2017/2018. Škola využívá i dalších možností, jak žákům zprostředkovat jazykový kontakt s rodilými mluvčími.

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ:
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která má na starost výchovné poradenství zaměřené na volbu povolání a další studium žáků.
Kontakt: Mgr. Alena Merhautová, email: merhautova[zavináč]zsmladi.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: 

Od 1. 2. 2019 na škole působí školní psycholog: 

Mgr. Radka Černá, cerna[zavináč]zsmladi.cz

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Specifické vývojové poruchy učení a chování a integrované žáky má na starost speciální pedagog:
Mgr. Eva Rádlová, PhD., radlova[zavináč]zsmladi.cz

 

METODIK PREVENCE:

Věnuje se patologickým jevům, kterým se snažíme předcházet a zodpovídá za preventivní program pro žáky. Při výskytu patologických jevů, problémy řeši se zainteresovanými stranami.
Mgr. Kateřina Wollnerová, wollnerova[zavináč]zsmladi.cz

 

KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Od školního roku 2007/2008 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Co se v Mládí naučíš" - rozšířená výuka jazyků, který je aktualizován.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

 

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY:

Environmentální výchova je součástí školního vzdělávacího programu a je doplňován i vzdělávacími programy. Environmentální výchově je věnována pozornost např. i při výjezdech do školy v přírodě.
PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy, vodicka[zavináč]zsmladi.cz

 

KOORDINÁTOR TESTOVÁNÍ: 

Testování znalostí nebo ankety se staly součástí vzdělávání. Testování je zadáváno Českou školní inspekcí, MŠMT nebo jinými státními orgány.
Mgr. Norbert Tlustý, zástupce ředitele, tlusty[zavináč]zsmladi.cz

 

TECHNIK A METODIK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:
Mgr. Tomáš Veverka, veverka[zavináč]zsmladi.cz

 

GARANT DOPRAVNÍ VÝCHOVY:
Mgr. Markéta Líznerová, liznerova[zavináč]zsmladi.cz

 

GARANT PROJEKTU ZDRAVÉ ZUBY:
Mgr. Alena Janíčková, janickova[zavináč]zsmladi.cz

 

 

OCENĚNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Norbert Tlustý byl oceněn titulem Evropský učitel jazyků - Jazykovou cenou LABEL, udělovanou jako individuální ocenění Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (září 2006)

PhDr. Doubravka Matulová získala titul Media Ámos v anketě Zlatý Ámos, vyhlašované Klubem Domino – dětské tiskové agentury. (duben 2007)

PhDr. Doubravka Matulová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2010)

Mgr. Norbert Tlustý obdržel Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2010)

Mgr. Zuzana Zemanová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2011)

RNDr. Edita Martoníková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2015)

PhDr. Jaroslav Vodička obdržel Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (duben 2016)

Mgr. Alena Janíčková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2017)

Mgr. Alena Merhautová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2018)

Dana Hildebrandtová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)

PaedDr. Pavla Mrázová obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)

Mgr. Dana Stuchlíková obdržela Pamětní plaketu Jana Ámose Komenského od Městské části Praha 13 (březen 2019)