PRIMAS Praha 13

03.09.2018

Projekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci OPPP Výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, který je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem a na zavádění multikulturní výchovy v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat kvalitní vzdělávání žáků se zohledněním specifických potřeb žáků s OMJ. Na naší škole se snažíme žáky učit větší soudržnosti a dále také vést k respektování a chápání sociokulturní rozmanitostí a k toleranci odlišných kultur.

 

Odkaz: https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

.