Informace k dubnovému zápisu do 1. tříd

24.02.2018

Zápis se bude konat ve dnech 12. a 13. dubna 2018. Ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 a v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.  Zápis je určen především pro děti, které dovrší šesti let věku do 1. září 2018. Podrobnější informace o zápisu, rezervaci času a možnosti odkladu, se dočtete dále v článku, odkud si také můžete vytisknout předem žádost o přijetí a dotazník a ušetřit tak čas u zápisu.

Před zápisem doporučujeme vytisknout si a vyplnit žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky a dotazník. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává jeden ze zákonných zástupců. 

K zápisu s dítětem se dostaví jeho zákonný zástupce a s sebou přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizí státní příslušníci předloží průkaz totožnosti a obdobu rodného listu dítěte nebo cestovní pas.

 

Rodiče si budou moci zarezervovat čas, kdy chtějí se svým dítětem přijít. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března na webové stránce školy.

 

Rodiče, jehož dítěti byl v roce 2017 nástup do 1. třídy o jeden rok odložen, se také v zápisových dnech s dítětem dostaví k zápisu do zvolené školy. Jedná se o nový zápis a nové přijetí. Rodiče s dítětem „po odkladu“ si mohou také k zápisu zvolit školu podle svého výběru a nemusí tedy k zápisu do školy, ve které jim bylo uděleno rozhodnutí o odkladu. Rozhodnutí o odkladu vezmou s sebou k novému zápisu.

 

Přehled o druhu zápisu podle narození dítěte naleznete zde.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce srpna příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince, a které by dosáhlo věku šesti let až po nástupu do školy, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června, které dovrší věku šesti let až následující rok po případném nástupu povinné školní docházky, je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti o zápis přiloží zákonný zástupce při zápisu.

 

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění kapacity školy.

 

Žádosti o odklad nástupu do 1. třídy:

Žádost o odklad podává zákonný zástupce u zápisu. Žádost musí být doložena dvěma doporučeními, a to ze školského poradenského zařízení a od odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa. Můžete použít tiskopis žádosti a obě doporučení si nechat potvrdit na něj nebo doporučení k žádosti přiložit.

 

KRITÉRIA pro přijetí k základnímu vzdělávání od 1. třídy

najdete zde

 

DESATERO PRO RODIČE z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Hrajeme si na školu

Jarní program pro předškoláky, zapsané do prvních tříd, se bude konat v květnu 2017.  Jde o tradiční setkání na jaře, při kterém se seznámí se školním prostředím a ukázkami práce, které by je měly motivovat, aby se na školu opravdu těšily. Na účast v programu není třeba se přihlašovat, podmínkou účasti je však přijetí dítěte do 1. třídy od nového školního roku. Bude se jednat o dvě středeční setkání ve dnech 17. a 24. května vždy od 15:30 do 16:15 hodin. Při prvním setkání, 17. 5. bude možné vyjádřit přání ohledně umístění dítěte do jedné třídy s kamarádem či kamarádkou.

 

Červnová schůzka rodičů

Schůzky rodičů s budoucími třídními učitelkami se uskuteční v pondělí 18. června 2018 od 16:30 hodin.