Dotazníkové šetření mezi rodiči žáků

21.11.2016

Dotazníkové šetření je jednou z možností, jak zjistit zpětnou vazbu, názory na vzdělávání, na život školy a poznatky využít ke zlepšování. V závěru školního roku 2015/2016 bylo spuštěno dotazníkové šetření zaměřené na rodiče, žáky a zaměstnance školy. Se závěry dotazníkových šetření dále pracujeme. Rodiče jsme oproti minulému šetření, kdy odpovídali písemnou formou, oslovili s prosbou o vyplnění dotazníku on-line.

Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor, upřímně děkujeme.

Zde je stručná reflexe.

Před třemi lety se papírového dotazníkového šetření zúčastnilo téměř 70% rodičů. V tomto on-line šetření dotazník vyplnilo 221 respondentů, což odpovídá asi 39% rodičů, předpokládáme-li, že dotazník vyplňoval vždy jen jeden z rodičů.

Zajímalo nás, zda máte dostatek informací o dění ve škole. Naprostá většina respondentů to potvrdila a stejný počet respondentů vnímá atmosféru ve škole jako pozitivní. Téměř všichni respondenti potvrdili, že mohou v případě zájmu konzultovat s učiteli záležitosti týkající se jejich dítěte. Jako nejvhodnější formu předávání informací o prospěchu a chování dítěte zvolila většina kombinaci třídních schůzek a konzultací během školního roku. U konzultací lehce převažoval zájem o konzultace rodič – učitel (54%) nad konzultacemi v tzv. tripartitě žák – rodič – učitel (46%). Zájem o tripartitu prudce vzrostl.

Tři čtvrtiny z 221 respondentů považuje požadavky na znalosti dětí za úměrné jejich schopnostem. Patnáct procent z 221 respondentů si myslelo, že by mohly být požadavky vyšší a 5% si myslí, že jsou děti přetěžovány.

Podle 76% respondentů se celková úroveň školy stále zvyšuje a 19% se vyjádřilo, že to nedokáže posoudit a 5% si myslí, že se úroveň spíše snižuje.

V otevřených odpovědích považuje nejvíce respondentů za silné stránky školy výuku cizích jazyků, kvalitu výuky, tradici školy, její lokalitu i atmosféru. Respondenti ocenili pocit bezpečí, možnost elektronické komunikace, informace na webu školy a přistup učitelů k dětem.

Velmi si vážíme vaší důvěry a kladného hodnocení. Uvědomujeme si ale, že rodičovská veřejnost vidí i slabé stránky školy, jako jsou nedostatečné prostory pro školní družinu či pro sportovní aktivity. Mezi slabými stránkami se objevil i vzhled vstupního vestibulu a prostoru šaten. Někteří by uvítali rodilé mluvčí ve výuce cizích jazyků.

Děkujeme také rodičům, kteří jsou ochotni nabídnout škole svou pomoc – aktivní spoluprací v Klubu přátel počínaje a sponzoringem konče.

V souvislosti s výukou cizích jazyků se mohli respondenti vyjádřit k tomu, jaký druhý cizí jazyk by pro svoje děti vybrali. Sedmdesát procent z 221 respondentů dalo přednost němčině (45%) nebo francouzštině (16,7%). Španělštinu by vybralo 25% respondentů.

Převažující kladné hodnocení školy nás těší i zavazuje. Vaše postřehy a připomínky nás inspirují k další práci a děkujeme za ně. Věříme, že příštího dotazníkového šetření, které plánujeme za 2 až 3 roky, se zúčastní ještě více rodičů.