Environmentální škola v přírodě

18.11.2015

V listopadu (9. -16. 11. 2015) absolvovalo 45 žáků naší školy ozdravný pobyt – školu v přírodě v ideálním přírodním prostředí Krkonoš. Tato se uskutečnila díky podpoře (grantu) Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový náklad na žáka činil 5050 Kč, přičemž Fond přispěl 2020 Kč.

Název akce: My a příroda kolem nás

Termín: 9. 11. – 16. 11. 2015

Lokalita: Krkonoše, Vrchlabí

Výuková náplň: environmentální výchova a osvěta

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci příloh IX – Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (výzva č. 4, 2014)

 

Hlavní náplní tohoto ozdravného pobytu s environmentální tematikou bylo poznávání naší přírody a rozvíjení schopností vnímat ji v souvislostech. Aktivity probíhaly převážně venku, čímž byl splněn i další cíl, aby děti trávily co nejvíce času aktivním pohybem v přírodě a na čerstvém vzduchu. Veškeré aktivity proběhly formou zážitkové pedagogiky se střídáním vhodných metod (praktické, badatelské, názorně-demonstrační, analyticko-syntetické) a formou her. Cílem bylo osvojení, prohloubení a ukotvení poznatků a dovednosti a schopnosti kritického myšlení.

Prvním tématem bylo poznávání lesa, jeho růst, funkce a zpracování dřeva. Další téma se věnovalo biodiverzitě, kde se žáci seznámili formou her s živočišnými a rostlinnými druhy České republiky a s tím, co biodiverzitu ohrožuje. Dalším tématem byl odpad - rozdělení odpadu, třídění a jeho souvislost s trvale udržitelným rozvojem. Jako poslední téma ozdravného pobytu byla voda. Cílem bylo naučit žáky správně chápat děti pojem oběh vody, její důležitost a význam a způsoby šetření vodou. Všechna témata byla vhodně doplněna exkurzemi.

 

Zážitky dětí a fotografie naleznete v samostatném článku.