Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

27.09.2018

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Další informace najdete po kliknutí na název článku

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky 5. nebo 7. ročníku základní školy (přihlášky na víceletá gymnázia) a pro žáky 9. ročníku hlásící se do oborů s talentovou zkouškou.

Přijímací zkoušky

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace (v rozsahu RVP pro ZŠ).

Střední školy zapracují hodnocení jednotné zkoušky do celkového hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem - hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%.

Přijímací zkoušky - jednotná zkouška je stanovena na dny:

1. termín:         12. dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělávání – žáci  9.ročníku ZŠ )

                        16. dubna 2019 (víceletá gymnázia – žáci 5. a 7. ročníku ZŠ)

2. termín:         15. dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělávání – žáci 9. ročníku ZŠ )

                        17. dubna 2019 (víceletá gymnázia – žáci 5. a 7. ročníku ZŠ)

Náhradní termín je pro všechny uvedené obory stanoven na:

1. termín          13. května 2019

2. termín          14. května 2019

Termín talentových zkoušek u oborů vzdělávání skupiny UMĚNÍ A UŽITÉ UMĚNÍ je od 2. 1. do 15. 1. 2019, do oborů vzdělání v KONZERVATOŘI od 15. 1. do 31. 1. 2019.

Výsledky přijímacích zkoušek – zápisový lístek

Novela školského zákona (nové znění § 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2) přebírá ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění.

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.

Písemně je zasíláno rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, a to nejdříve 22. dubna 2019.

Uchazeč musí na školu, na kterou je přijat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží na ZŠ). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona umožňuje pouze ve dvou případech, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole. Buď když bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona), anebo když uplatnil zápisový lístek do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky (zák. č.82/2015 Sb.) Dokladem pro vydání zpět zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Zápisový lístek obdrží zákonní zástupci žáků od výchovné poradkyně v lednu 2019.

Druhé a další kolo přijímacího řízení

Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Další informace výchovné poradkyně ZŠ Praha 13, Mládí 135

Žáci naší školy, kteří si chtějí podat přihlášku ke středoškolskému studiu, předají v průběhu měsíce ledna/února výchovné poradkyni (merhautova@zsmladi.cz) písemně či mailem tyto informace :

1) jméno a příjmení uchazeče, třída, trvalé bydliště, bydliště liší-li se od trvalého, informaci o přílohách k přihlášce

2) jméno zákonného zástupce, který má být uveden na přihlášce, jeho adresa k doručení písemností, telefon a email

3) název a adresa 1.zvolené střední školy, název a kód studijního oboru (popř. vybraný studijní jazyk, zaměření…)

4) název a adresa 2.zvolené střední školy, název a kód studijního oboru (popř. vybraný studijní jazyk, zaměření…)

 

Výchovná poradkyně přihlášku vytiskne, nechá potvrdit vedením školy a vyplněnou předá žákovi či jeho zákonnému zástupci.    

Žádáme rodiče, aby neposílali tiskopisy přihlášek k vyplnění, vytiskneme je ve škole.

Děkuji                                                             Mgr. Alena Merhautová (merhautova@zsmladi.cz), výchovná poradkyně