Historie a současnost rozšířené výuky jazyků na ZŠ Mládí

24.09.2010

 201009250932_EnDeFr.jpgV tomto článku je zmapována historie i současnost výuky jazyků na naší škole od počátku 90. let minulého století do současnosti.

Historie a současnost rozšířené výuky jazyků na ZŠ Mládí 
V tomto školním roce je to již dvacet let, kdy byla na Základní škole Mládí zahájena rozšířená výuka jazyků. Toto nové období v historii školy začalo po sametové revoluci 1989. Do toho roku se ve všech školách v tehdejším Československu povinně vyučoval ruský jazyk od 4. ročníku. Podle nového vzdělávacího programu rozšířené výuky jazyků se vyučoval první cizí jazyk od 3. ročníku, tedy o rok dříve než v běžných školách. A tak žáci 3. tříd ve školním roce 1990/1991 byli historicky prvními žáky u nás, kteří se začali učit jiný cizí jazyk než ruský. V jedné ze dvou otevřených třetích tříd se žáci věnovali jazyku anglickému a v druhé jazyku německému. Od výuky německého jazyka, jako prvního cizího jazyka jsme po několika prvních letech upustili vzhledem k převažujícímu zájmu o angličtinu. Později se přidal i další důvod, kterým je skutečnost, že pokud musí žák v průběhu plnění povinné školní docházky změnit školu např. z důvodu stěhování, je velmi nesnadné najít školu, kde se začíná jazykem německým. Francouzský jazyk byl zaveden jako druhý cizí jazyk od školního roku 2003/2004.
Abychom mohli začít učit cizí jazyk v programu rozšířené výuky jazyků, musela tehdejší ředitelka školy, paní PaedDr. Dagmar Nová, získat souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tehdejší ČSFR a také získat kvalifikované učitele cizích jazyků. Kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, kromě ruštinářů, bylo na trhu práce ještě daleko méně než v dnešní době. Učitelé, kteří učili anglický a německý jazyk na naší škole, museli mít kvalifikaci a také se museli ve výuce cizích jazyků dále vzdělávat. Zapojovali se do metodických kurzů tehdejšího Ústavu pro další rozvoj pedagogických pracovníků, Bell School Praha a kurzů v americkém programu USIS Fellow Program v Praze a na University of Colorado, v americkém Boulderu. Další si později rozšiřovali svou kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Vyučující angličtiny také v posledních letech hojně využívají možnosti zahraničních metodických a odborných kurzů v programu Comenius, Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a absolvovali již řadu kurzů v Británii a Irsku. Jeden z učitelů angličtiny byl v roce 2006 touto agenturou a ministryní školství oceněn Jazykovou cenou LABEL, s titulem Evropský učitel jazyků.
Školní vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků
Výuka jazyků od třetí třídy probíhala v dotaci 3 hodin týdně. Postupem let, kdy rozšířená výuka postupovala do vyšších ročníků, počet hodin jazyka ve škole narůstal a také se rozrůstal počet učitelů jazyků. Zatímco se ve školním roce 1990/1991 vyučovalo ve třídách s rozšířenou výukou jazyků celkem 12 hodin týdně, ve školním roce 2010/2011 to bude už celkem 152 hodin cizích jazyků týdně. Z toho 111 hodin je věnováno angličtině, 16 hodin francouzštině a 25 hodin němčině. Ve školním roce 2007/2008 byla podle nového Školního vzdělávacího programu - Co se v Mládí naučíš, rozšířená výuka jazyků zavedena výuka anglického jazyka už od prvního ročníku. Tento školní vzdělávací program vytvořil pedagogický sbor v rámci školské reformy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vychází z bývalého Vzdělávacího programu pro základní školy s rozšířenou výukou jazyků. V tomto školním roce 2010/2011 se podle něj bude vzdělávat již osm ročníků, tedy všechny, kromě 5. ročníku, ve kterém dobíhá Vzdělávací program pro základní školy s rozšířenou výukou jazyků.
Cizojazyčné učebnice a výukové materiály
Trh s učebnicemi byl na začátku 90. let velmi nerozvinutý. První vlaštovkou byla učebnice angličtiny britského autora Toma Hutchinsona Project English, který se v českých školách ve změněných vydáních a pozměněných názvech používá dodnes. Tato série byla navíc doplněna výborným trojdílným jazykovým kurzem Project Video, který jsme ve výuce také dlouho používali. Tento kurz byl také inspirací ke vzniku tradice video projektů, které učitelé jazyků s žáky natáčí dodnes a to vedlo také ke vzniku celostátní soutěže v angličtině Video pohlednice z mého města, kterou naše škola již deset let organizuje. V polovině 90. let přišla na trh čtyřdílná série učebnic pro 1. stupeň Chatterbox, která byla velmi úspěšná a naše škola, jako jedna z mála škol v ČR používala i 4. díl této série. Tyto učebnice jsme používali donedávna. Její vydávání již bohužel končí a na 1. stupni budeme přecházet na sérii Happy (Happy House, Happy Street a Happy Earth). Na druhém stupni vystřídala série Project English a Project Video sada učebnic Energy. Pro výuku francouzského jazyka se nově používá učebnice Le Francais Entre Nous, dále pak doplňkové materiály od předních zahraničních nakladatelství. Při výuce německého jazyka se pracuje s učebnicí Ping Pong 1 a Ping Pong 2, při konverzaci se využívá také časopis Hurra.
Spolupráce se zahraničím a rodilými mluvčími
Hned v prvním školním roce, kdy byla rozšířená výuka jazyků zahájena, navázala škola úzkou spolupráci s tehdejším Kulturním a informačním centrem Velvyslanectví USA v Praze, konkrétně v USIS Fellow Programu, který u nás vedla paní Bridget Gersten*. Spolupráce vznikla na základě účasti a mimořádné úspěšnosti jednoho z učitelů angličtiny v metodickém kurzu tohoto amerického programu na pomoc vzdělávání učitelů angličtiny. Po absolvování kurzu byl vybrán k účasti na letním institutu pro školitele učitelů angličtiny na University of Colorado v Boulderu a Colorado University v Denveru v USA. V následujícím školním roce se spolupráce s paní Bridget Gersten ještě rozšířila a také jsme navázali první kontakt se zahraniční školou. S Realschule am Judenstein, školou v partnerském městě Regensburg v Bavorsku, jsme domluvili výměnný video projekt v angličtině. Video projekt o Praze natáčeli žáci 8. ročníku o Praze a žáci regensburgské školy natáčeli video projekt o Regensburgu. Na premiéru 45 minutového dokumentu o Praze přijel do naší školy velvyslanec USA v ČR pan Adrian Basora s chotí (ve funkci 1992 – 1995). O tvorbě tohoto video projektu, vytvořili autoři prezentaci, se kterou se účastnili Konference IATEFL v anglickém Brightonu a paní Bridget Gersten jej později prezentovala ve Spojených Arabských Emirátech při svém působení na Středním východě. Autoři video projektu o Praze vystoupili také v roce 1995 na Konferenci TESOL v americkém Los Angeles s prezentací o výuce angličtiny v České republice. Tuto prezentaci také uvedli na radnici partnerského města Phoenixu v Arizoně. Dlouhou řadu let jsme spolupracovali s rodilými mluvčími, manželi Lori a William Gregory, Američany z organizace Young Life, a to při zajišťování rodilých mluvčích do hodin angličtiny a také při dalším projektu, kterým je Škola v přírodě s angličtinou a různých akcích školy zaměřených na jazyky. Po jejich návratu do USA jsme začali spolupracovat s dalšími rodilými mluvčími z této organizace, paní Jane Hasik a panem Phillipem Bennetem.
Kromě rodilých mluvčích spolupracujeme také s dalšími organizacemi ze zahraničí. Z nakladatelství Macmillan nás několikrát navštívili editoři, kteří tvoří nové učebnice, již třetí velvyslankyně Velké Británie je patronkou naší soutěže Video pohlednice z mého města a od minulého školního roku se bohatě rozvíjí naše spolupráce s British Council, Britskou radou v Praze. Ve spolupráci s touto prestižní organizací zajišťujeme mezinárodní cambridgeské zkoušky pro naše žáky. Britští lektoři vedou hodiny angličtiny pro zájemce v odpoledních hodinách přímo v naší škole. O prázdninách proběhly tři jazykové kurzy s rodilými mluvčími přímo ve škole. V tomto školním roce bude počet odpoledních hodin pro žáky ještě bohatší.
Výuka francouzštiny se opírá o spolupráci s Katedrou francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která má kontakty na francouzské učitele. Ti do školy každoročně přijíždějí na jednodenní observační stáže (v minulém roce šlo v jednom případě dokonce čtrnáctidenní výukovou stáž budoucí francouzské učitelky) nebo spolupracují na kulturních akcích (návštěva pěveckého sboru). Samozřejmostí je úzká spolupráce s Francouzským institutem v Praze (exkurze, francouzské kino). V minulém roce se podařilo zorganizovat poznávací zájezd do Paříže, který by měl být napřesrok pro velký zájem uskutečněn znovu. Výuka němčiny je rozvíjena spoluprácí s rakouskou školou z Groß St. Florian. V březnu 2008 naši žáci vstoupili do písemného a elektronického kontaktu s žáky z rakouského města Groß St. Florian. Začátkem května 2010 došlo k prvnímu osobnímu setkání v Praze, na půdě naší školy. Bylo to zajímavé a velmi milé setkání s rakouskými žáky a jejich učiteli a rodiči. Úspěšně proběhla i společná výuka. Do Gross St. Florianu jsme pozváni na květen 2011. Úspěšná spolupráce bude nadále pokračovat i s jinými třídami, podle modelu, první rok písemný kontakt a poté osobní setkání.
Každý rok se také snažíme uskutečnit jednodenní poznávací výlet do německy mluvících měst. V minulých letech to byla například vánoční Vídeň nebo Mnichov. Žáci si při těchto výletech uvědomí blízkost německy mluvících sousedů, využijí jazyk v praxi a určitě je tyto výlety motivují k další práci.
Jazykové soutěže
Vysoká jazyková úroveň žáků naší školy se odráží také v jejich úspěšnosti v jazykových soutěžích. Přední příčky, včetně těch nejvyšších naši žáci již získali v Konverzační soutěži v anglickém jazyce, tzv. Anglické olympiádě, kde již několikrát naši žáci zvítězili. Vavříny si také již mnohokrát odnesli z celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města a úspěšní byli také v soutěži Angličtina pro páťáky. Vysoké ocenění získali naši žáci také na přehlídce anglických scének Sketches in English a každoročně úspěšně bodovali také v bývalé soutěži v angličtině v Roudnici nad Labem.
Ve francouzském jazyce se žáci účastní soutěží pořádaných Francouzským institutem a Velvyslanectvím Francie v ČR (Týden chuti, Mezinárodní den frankofonie, 10 slov pro Frankofonii aj.)
V němčině se žáci s velmi dobrými výsledky účastní olympiády v německém jazyce.
Další jazykové aktivity
Mezi tradiční akce naší školy se zařadil Halloween. Akce, kterou pravidelně žákům přibližujeme tento původně keltský svátek, který se pevně zabydlel v anglosaských zemích. V závislosti na počasí, termín spadá do února, se nepravidelně koná také Palačinkový běh ulici Mládí, který má také své kořeny v Anglii.
Od roku 2007 je každoročně Evropskému dni jazyků (21. září) věnován projektový den s jazykově zaměřenými tématy jako byly: Jazyky v Evropské unii, Jazyky v hlavním městě, či Minoritní jazyky v České republice. Ten letošní bude zaměřen na 20. výročí zahájení rozšířené výuky jazyků na naší škole.
Už podesáté bude v tomto školním roce pro žáky 4. ročníku připravena Škola v přírodě s Angličtinou. Tento projekt vznikl v předmětové komisi Jazyk a jazyková komunikace – sekce cizích jazyků. Za devět let jejího konání se v ní už vystřídalo téměř 600 žáků.
Jednou za dva roky zajišťujeme pro žáky 2. stupně jazykový pobyt ve Velké Británii a v rámci výuky francouzského a německého jazyka se pořádají tematické zájezdy do Paříže, Vídně, Drážďan či Regensburgu a dalších měst v Německu či Rakousku.
Každoročně nabízíme žákům od 3. do 9. ročníku možnost vykonat mezinárodní cambridgeské zkoušky. Zkoušky pro mladší žáky od 3. do 6. ročníku jsou ve třech úrovních (Starters, Movers a Flyers) a ve dvou úrovních jsou zkoušky pro žáky 7. – 9. ročníku (KET for schools a PET for schools).
Další pravidelnou činností jsou návštěvy divadelních představení v angličtině. Jde o představení anglického vzdělávacího divadla BEAR, která se konají poslední léta přímo ve školní tělocvičně.
Zvláštní kapitolu tvoří pořádání celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, která vznikla v naší škole a kterou v tomto školním roce pořádáme již po desáté. Soutěž vznikla na základě zkušeností s natáčením prvního video projektu Prague – the Capital City of the Czech Republic v rámci spolupráce s německou školou v Regensburgu. Na tento video projekt navázal o několik let později další video projekt a nápad byl na světě. Za uplynulých devět ročníků bylo do soutěže zasláno celkem 421 video pohlednic ze všech koutů České republiky a několik i ze Slovenska. Soutěž má svou vlastní webovou stránku www.dis.cz/videopohlednice. Patronkou soutěže je každým rokem Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice a záštitu vždy přebírá i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velkou podporu nachází tato soutěž také u Městské části Prahy 13.
V rámci spolupráce s Katedrou primární pedagogiky a Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty univerzity Karlovy uskutečňují svou praxi u našich učitelů studenti učitelství angličtiny a v rámci spolupráce s Fakultou francouzského jazyka a literatury také studenti učitelství francouzštiny.
V rámci výuky němčiny se žáci devátých tříd pravidelně účastní festivalu německy mluvících filmů- der Filmfest.

Norbert Tlustý

*Paní Bridget Fitzgerald-Gersten v současné době působí na Velvyslanectví USA v Kolumbijské Bogotě.