25. výročí od zahájení rozšířené výuky jazyků na ZŠ Mládí

15.10.2015

201009221203_UKFRGE_banner_sm.jpg

14. října 2015

Základní škola Mládí se na počátku 90. let, od školního roku 1990/1991, profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. V tomto školním roce byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008, kdy všechny základní školy vypracovávaly svůj vlastní školní vzdělávací program, pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván ‚Co se v Mládí naučíš‘ a který vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale věk, ve kterém se žáci s angličtinou začínají seznamovat, byl snížen. V naší škole s angličtinou začínáme již v první třídě.

Pokračování dále v článku…

Postupem času se rozvíjela nejen výuka cizích jazyků, ale také další aktivity školy. Jde o video projekty, organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, projektové dny, dramatizaci v cizím jazyce, výměnné pobyty, spolupráci s partnerskou školou Neue Mittleschule, v Gross Sankt Florianu v Rakousku, účast v rozvojových programech Comenius a Erasmus+, výjezdy do zahraničí, zahraniční pobyty učitelů v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci s rodilými mluvčími, nakladatelstvím Oxford University Press  a další. Mezi akce, které se viditelně zapsaly i do povědomí veřejnosti, patří jistě Halloween nebo Palačinkový běh. V neposlední řadě jsou to i úspěchy našich žáků v jazykových soutěžích a jejich úspěšné další studium na českých a zahraničních školách. Škola se stala partnerskou institucí Britské rady díky spolupráci při pořádání cambridgeských zkoušek a vedení jazykových kurzů ve škole a byl jí Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny.


Díky profesionálnímu vedení školy a kvalitnímu pedagogickému sboru, nejprve v čele s ředitelkou PaedDr. Dagmar Novou a od roku 2009 s ředitelem PhDr. Jaroslavem Vodičkou, se škole daří držet vysokou úroveň, o které svědčí nejen vysoký zájem ze strany rodičů, ale také stále se rozšiřující spolupráce s mezinárodními i tuzemskými subjekty, které často vycházejí právě z úspěchů školy. Mezi organizace, které naší škole nabídly spolupráci, se řadí velvyslanectví USA, velvyslanectví Velké Británie a také jsou to nabídky členství a účasti na konferencích mezinárodních asociací učitelů angličtiny, jako jsou britská IATEFL a americká TESOL. Vysoká úroveň školy a její aktivity vedly také k nabídce spolupráce ze strany Britské rady, která zpočátku ve škole organizovala mezinárodní Cambridgeské zkoušky a dnes již pořádá kurzy pro žáky během školního roku i o prázdninách a je nám partnerem při organizaci soutěže Video pohlednice z mého města.

Toto jubileum školy bude připomenuto několika plánovanými akcemi. První byl Evropský den jazyků, ale další jsou připravovány.