Poslední čtvrtek v září jsme se rozhodli oslavit nejen Evropský den jazyků, který u nás má již desetiletou tradici, ale i výjimečnou událost, kterou je 110 let od založení naší školy. A právě rok 1908 se nám stal tematickou linkou, kterou naši žáci během jednoho školního dne sledovali. Pestré aktivity pro žáky prvního a druhého stupně připravili třídní učitelé. Variace na historické období před vznikem naší republiky nebo číslovky 1908 a 110 si můžete prohlédnout v galerii.

Projekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci OPPP Výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, který je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem a na zavádění multikulturní výchovy v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat kvalitní vzdělávání žáků se zohledněním specifických potřeb žáků s OMJ. Na naší škole se snažíme žáky učit větší soudržnosti a dále také vést k respektování a chápání sociokulturní rozmanitostí a k toleranci odlišných kultur.

 

Odkaz: https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

…jazyků, samozřejmě! Námětem tohoto ročníku evropských oslav jazyků nám totiž byl příběh o Babylonské věži a důsledcích, které pro lidstvo její stavění mělo. Na 1. stupni pak projektu posloužil příběh o Potopě světa a Noemově arše. Jazyková bohatost je v naší škole odnepaměti brána jako jedno velké plus, a tak jsme se rozhodli si vzájemně představit stovku nejpoužívanějších světových jazyků, jakkoli exotické či vzdálené by se nám zdály.

Projektový den je v databázi Evropského dne jazyků Rady Evropy - lze hlasovat

Každým rokem se naše škola u příležitosti Evropského dne jazyků zapojuje do oslav projektovým dnem a to už od roku 2006. Tento rok se oslava jazyků stala doslova fyzickou výzvou pro jazyky našich žáků od druhé do deváté třídy. Učitelé jazyků pro ty nejmenší i dospívající připravili soutěž, která prověřila jejich schopnost soustředění, správné artikulace i mluvení nahlas před publikem.

Tento rok jsme si v naší škole již podeváté připomněli jazykovou různost v Evropě. Projektový den se tentokrát slavil jinak na prvním a na druhém stupni naší školy.

 

V rámci oslav Dne Evropy (9. květen), jsme si s žáky 7. B udělali projektový den na téma Evropa a Evropská unie. Projektová výuka probíhala v rámci 3 vyučovacích hodin.
Oslavy Evropského dne jazyků jsou na naší škole již tradičně spojeny s projektovým dnem. Tento rok se žáci zaměřili na prezentaci jedné ze zemí Evropské unie.

Projekty se staly nedílnou součástí hodin cizího jazyka. Žáci si v rámci projektové práce mohou vyzkoušet nejrůznější způsoby zpracování – od papírové předlohy přes power pointovou prezentaci až po video nahrávky a první pokusy o vlastní animovanou tvorbu.

Práce našich žáků vytvořené pro Evropský den jazyků ocenily hned dvě prestižní zahraniční instituce. Oddělění pro jazykovou a kulturni spolupráci Francouzskévo velvyslanectví spolu s Francouzským insitutem v Praze udělilo diplomy několika žákyním, které se při Evropském dni jazyků věnovaly tématům spojeným s francouzštinou. Britská rada vystavila práce našich žáků ve svých prostorách. Blahopřejeme tvůrcům k úspěchu a těšíme se na další projektový den!

Ve středu 26. 9. se v celé Evropě slaví Den jazyků. Naše škola jej již tradičně přivítala projektovým dnem, na který se žáci 2. - 9. tříd připravovali od začátku školního roku. Tématem projektového dne NAŠE JAZYKOVÁ TŘÍDA byla tentokrát jazyková výuka a vše, co k ní patří. Žáci měli za úkol vymyslet a vytvořit pomůcky, které učení jazykům ulehčují a činí jej příjemnějším.

 

 201205150827_birds.jpg

I na prvním stupni se slavil Den ptactva a to v pátek 11. května. Žáci vyšších tříd si pro své menší kamarády připravili aktivity, které je nejen zabavily, ale také pobavily a obohatily o nové poznatky z ptačí říše. Příprava a prezentace žáky z druhého stupně natolik zaujala, že určitě nezůstanou pouze u tohoto projektu, ale budou se i v budoucnu zapojovat do aktivit pro svoje mladší spolužáky.

Pro žáky naší školy se projektové dny staly již tradicí. Žáci se na ně těší a připravují si pod vedením třídních učitelů prezentace ke zvolenému tématu dlouho dopředu. Letošní jarní projektový den probíhal na naší škole ve znamení poznávání a ochrany ptactva.

201110031847_different_butT_similar_banner.jpg 

Jako první akci dvouletého projektu Comenius - partnerství škol se čtyřmi evropskými školami, pod názvem DIFFERENT BUT SIMILAR, jsme na Evropský den jazyků, 26. září, uspořádali již tradiční projektový den. Ten letošní byl logicky zaměřen na přípravu prvního setkání škol v Holandsku, které se uskuteční v polovině listopadu.
pokračování s fotografiemi a mini slovníčkem v šesti jazycích...


 PROJEKTOVÝ DEN – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V ZŠ MLÁDÍ

LETOŠNÍ TÉMA – MINORITNÍ JAZYKY V ČESKÉ REPUBLICE

Projektové dny se stávají v naší škole tradicí. Žáci, i my učitelé, se při nich dozvídáme spoustu užitečných věcí a učíme se novým dovednostem. Projektový den u příležitosti Evropského dne jazyků pořádáme každoročně vzhledem k jazykovému zaměření naší školy. V minulosti jsme se zabývali zeměmi v Evropské unii nebo jsme pátrali po cizích jazycích v ulicích Prahy. Tento projektový den, v předvečer letošního Evropského dne jazyků, jsme však věnovali těm jazykům, kterými mluví lidé, kteří žijí s námi v České republice a jejichž mateřštinou není čeština. 

Zaměřili jsme se na čtrnáct jazykových skupin. Šlo o dvanáct oficiálně uznávaných minorit plus dvě další významě zastoupené skupiny. Byly to minority bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská a židovská.

Mgr. Tomáš Klinka – garant projektového dne