Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků si můžete stáhnout zde. Tištěná verze je k dispozici ve škole.

Zápisní lístek do školní družiny
Při zahájení školního roku je nutno třídním učitelům odevzdat zápisní lístek do školní družiny. Vzhledem ke kapacitě, je přihlášení možné pro žáky, kteří v aktuálním roce navštěvují 1 - 3. třídu. Zápisní lístek si vytiskněte zde.

 

Lékařský posudek k plavecké škole v přírodě
Před odjezdem do plavecké školy v přírodě ve třídách třetího ročníku, rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k účasti na škole v přírodě se základním plaveckým výcvikem. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde. Tento tiskopis je možno nahradit pouze dvěma tiskopisy (lékařský posudek k plaveckému výcviku + posudek o zdravotní způsobilosti).

 

Lékařský posudek k plaveckému výcviku
Před zahájením plaveckého výcviku ve třetím ročníku, zpravidla od druhého pololetí rodiče škole odevzdají posudek lékaře o způsobilosti svého dítěte k plaveckému výcviku. Tiskopis pro tento posudek si vytiskněte zde.


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Pro účast ve škole v přírodě, adaptačním kurzu či zotavovací akci je nutno předložit posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Tento posudek má roční platnost. Tiskopis k vytištění zde.


Žádost o uvolnění z docházky do hodin tělesné výchovy/plaveckého výcviku
Pokud je žákovi lékařem doporučeno uvolnění z předmětu tělesná výchova či z plaveckého výcviku, může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o uvolnění z jedné či obou vyučovacích hodin tohoto předmětu, je-li zařazen na první nebo koncovou vyučovací hodinu v rozvrhu. Využít můžete připravený tiskopis, který si vytisknete zde.

Školní řád a Pravidla hodnocení
Řád školní družiny

 

Krátkodobé uvolnění dítěte z vyučování
O krátkodobé předem známé absenci svého dítěte ve vyučování informují rodiče třídního učitele/třídní učitelku prostřednictvím žákovské knížky (omluvný list). Současně zajistí, aby se dítě zameškanou látku doučilo.

Výroční zprávu o činnosti základní školy za konkrétní školní rok si můžete přečíst v následujících odkazech:

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011
2009/2010
2008/2009