Škola je umístěna do dvou částí budovy,
které jsou propojeny spojovací chodbou. ZŠ se do těchto budov vrátila v roce 1990 po sedmileté nucené přestávce, kdy bylo v budovách školy odborné učiliště. Žáci i pedagogický sbor byli v roce 1983 přesunuti na sedm let do tehdy nově vybudované panelové školy v Kuncově ulici, „chlouby“ tehdejšího totalitního režimu, která byla v době svého otevření největší pražskou školou s kapacitou 1200 žáků.

Od roku 1990, kdy byla základní škola znovu obnovena, do současné doby, proběhlo mnoho stavebních úprav, které vedly ke zlepšení vzhledu a provozu školy. Velké stavební úpravy proběhly v létě a na podzim roku 2007 a byla při nich vyměněna okna, provedeno zateplení novější části budovy a obnovena fasáda. Poslední stavební úprava proběhla v létě 2018, kdy byl vybudovám nový vchod do školy s recepcí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYŇ:
Školní jídelna má kapacitu 500 strávníků. Stravování využívá převážná většina žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků školy. Školní jídelna a kuchyň byla modernizována v roce 1993 a v roce 2004 byla kuchyň přestavěna podle norem EU.

VYBAVENÍ POČÍTAČOVOU TECHNIKOU:
Počátkem devadesátých let byla vybudována počítačová pracovna, která byla v září 2002 připojena na Internet. Jde o kombinovanou multimediální učebnu.

INTERAKTIVNÍ TECHNIKA:
Na začátku školního roku 2009/2010 byly instalovány interaktivní tabule. Instalace dalších IT tabulí proběhla v prosinci 2010 a na jaře 2019.

UČEBNY:
Na škole je 24 učeben. Učebny na 2. stupni fungují de facto jako odborné pracovny, neboť na škole je zaveden systém, kdy žáci přecházejí do učeben na jednotlivé předměty za svými učiteli. Tento systém poskytuje širší možnosti k využití všech pomůcek k výuce. Školní družina má vlastní hernu.

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA:
Žákovská knihovna byla otevřena v červnu 2016. Na jejím vybudování škola spolupracovala s Ing. arch. J. Armič-Sponzou a Ing. arch. O. Kalušem. Kromě výpůjček slouží místnost žákovské knihovny i při výuce skupin.

TĚLOCVIČNA:
V září 2002 se škola dočkala vlastní tělocvičny, která byla vybudována na pozemku školy a patří mezi největší v Praze.
 
HŘIŠTĚ:
Sponzorsky bylo na pozemku před školou vybudováno hřiště.

ŠATNY:
V září 2009 se žáci dočkali radikální změny v šatnách, kam byly instalovámy šatní skříňky. V roce 2018 byly díky Klubu přátel školy doinstalovány stojany a police.

Sociální zařízení:

V září 2015 se žáci dočkali nových sociálních zařízení ve všech částech školy. 

 

POMŮCKY:
Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami i audiovizuální technikou. Počet audiovizuálních přístrojů umožňuje jejich pravidelné využívání v jednotlivých předmětech. Učebny jsou vybaveny videopřehrávači, přehrávači DVD a dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Počítačová technika a tiskárny, které jsou k dispozici žákům v počítačových pracovnách, učitelům ve sborovně i některých kabinetech, v ředitelně, v sekretariátu školy a ve sborovně. Dále jsou na škole kopírovací stroje, které slouží nejen k administrativním účelům, ale také pomáhají učitelům při přípravě výuky. Škola postupně podle finančních možností vybavuje počítače výukovými programy pro žáky, aby je bylo možno využívat ve výuce různých předmětů.

UČEBNICE:
Všechny učebnice, podle kterých se žáci učí, mají schvalovací doložku MŠMT. Vyučující mají k dispozici další učebnice a doplňující materiály v učitelské knihovně. Na 2. stupni mají učebnice na starost garanti jednotlivých vyučovacích předmětů. Stávající fond učebnic obměňujeme podle jednotlivých předmětů ucelenými řadami.

Kromě učebnic jsou využívány k výuce i jiné výukové materiály jako sady četby v angličtině, časopisy na pomoc vyučování anglickému, německému a francouzskému jazyku, časopis National Geographic a mnoho dalších.

 
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově multifunkční PC učebny, jazykové učebny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.
 

V žákovské knihovně přibývají knihy i časopisy a nabídka je obohacována. Otevírací doba pro čtení a výpůjčky je vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin. Knihovnu navštěvují žáci i během dopoledne v rámci vyučování, např. v hodinách českého jazyka – čtení a literatury. 

V roce 2015 se nám v rámci projektu "Modernizace přírodovědné učebny v Základní škole, Praha 13, Mládí 135 (jako vytvoření platformy pro kvalitní výuku v oblasti EVVO)" podařilo vybavit a o moderní prvky doplnit původní učebnu chamie a fyziky a vytvořit tak atraktivnější prostředí pro výuku i různé akce s environmentální tématikou.

Projekt byl financován z prostředků Státního fondu životního programu (85%) se spoluúčastí školy (15%). Celkové náklady projektu činily 498 038 Kč.

 

Děkujeme všem rodičům a členům Klubu přátel při ZŠ Mládí za čas i úsilí věnované na opravu zahradního nábytku, který využívají především děti školní družiny.

Zaměstnanci ZŠ Mládí