Jednotnou přijímací zkoušku konalo v minulém šk. roce našich 46  žáků 9. ročníku a dále 12 žáků 7. ročníku a 31 žáků 5. ročníku. Podle zveřejněných výsledků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dosáhli žáci naší školy z českého jazyka i  z matematiky nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními přihlášenými uchazeči o studium na střední škole. Všechny výsledky našich uchazečů byly výrazně nad celostátním průměrem, což dokládá níže připojená tabulka, kterou jsme obdrželi od ředitelky Centra.

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. (více dále v textu)

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Den otevřených dveří se v naší škole konal ve čtvrtek 15. února. Zájemci mohli dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy.
V článku se dočtete o pravidelných akcích školy pro žáky i veřejnost, jako jsou Den otevřených dveří, pořádání celostátní soutěže v anglickém jazyce, o mimoškolních činnostech - zájmových kroužcích, o "Palačinkovém běhu", oslavě "Halloween", jazykových výjezdech do zahraničí, o pořádání lyžařského výcvikového zájezdu, školách v přírodě, plaveckém výcviku, adaptačním kurzu pro žáky 6. ročníku, i o ekologických aktivitách školy.
Díky zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se žáci 2. stupně mohou s angličtinou setkávat při vyučování i mimo hodiny angličtiny a v hodinách zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy získat zkušenosti s vyučováním v cizím jazyce.
uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Dotazníkové šetření je jednou z možností, jak zjistit zpětnou vazbu, názory na vzdělávání, na život školy a poznatky využít ke zlepšování. V závěru školního roku 2015/2016 bylo spuštěno dotazníkové šetření zaměřené na rodiče, žáky a zaměstnance školy. Se závěry dotazníkových šetření dále pracujeme. Rodiče jsme oproti minulému šetření, kdy odpovídali písemnou formou, oslovili s prosbou o vyplnění dotazníku on-line.

Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor, upřímně děkujeme.

Zde je stručná reflexe.

Už od první třídy si žáci naší školy zvykají, že jsou jejich výtvarné práce vystaveny na chodbách školy. Chodby tak připomínají permanentní výstavu, která je často obměňována. V současné době se škola pomalu zabarvila podzimními barvami. Velký podíl na tom mají výtvarné počiny právě našich nejmenších, na které se můžete podívat v malé ukázce dále v článku.

Na Velvyslanectví Spojeného království se v úterý 25. března s velvyslankyní a zástupci Britské rady sešli učitelé z různých škol z celé České republiky, kteří pro své žáky a studenty organizují cambridgeské zkoušky.

V překrásném slunném odpoledni v pondělí 21. 10. proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornitologických panelů umístěných na pozemku naší školy. Slavnostního otevření se zúčastnila paní Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita a starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka.
Základní škola, Praha 13, Mládí 135, obdržela dne 24. září 2012 u příležitosti Evropského dne jazyků ocenění. Za organizaci celostátní soutěže v anglickém jazyce jí byla udělena Evropská jazyková cena LABEL 2012.

201111041221_oxfopress.jpg

Začátkem listopadu k nám přišli editoři z nakladatelství Oxford University Press. Paní Melanie Good a pánové Jeremy Bowell a Ben Wetz přijeli z anglického Oxfordu, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak se v České republice učí s materiály z jejich nakladatelství a využili naší bohaté spolupráce s jejich nakladatelstvím. (více v článku)

DĚTI POMÁHAJÍ ŘEŠIT PROBLÉMY SVĚTA V ANGLIČTINĚ V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU 

201104080740_kids_global.jpg

Naše škola byla oslovena k účasti na průzkumu mezi žáky ve věku 6 až 12 let, týkajícím se řešení celosvětových problémů. Průzkum bude probíhat ve spolupráci s americkou firmou Latitude LIFE CONNECTED v anglickém jazyce, a proto jsme vybrali k účasti žáky 4. až 6. ročníku, kteří budou mít jedinečnou příležitost, vyjádřit se anglicky ke globálním problémům a použít tedy své znalosti jazyka k velmi užitečné činnosti.

Dále o projektu i činnosti firmy Latitude v článku…